Tuesday, October 18, 2016

天文學,數學, 然後才有哲學, Astronomy and Mathematics

天文學,數學, 然後才有哲學。
 
哲學概論提及天文學極有可能是哲學之母。細想果然有其羅緝。先民觀天象地理,察覺宇宙自然函規則定律,尋出其中法理,可以解決諸多民生行事。時日季節,禾鋤行旅,乃至航海漁撈,都靠對自然界的了解。如此具觀察,疑慮,乃至判斷,推測等過程確實略同哲學家思考方式。古希臘雅典海上商務四通八達,天文常識萌芽茁壯,水手船員多少借星象指導航向。長期累積經驗知識,果然也連帶孕育出西方哲學文化。
 
早期天文觀測文字記錄之前,有不少考古遺址,和天文有關連。英國的 Stonehenge 當稱首選。Stonehenge 建築始未,衆説紛紜。一般相信是葬禮儀式中心,而且歷經數千百年前後堆築才完成。在沒有機械設備原始年代能操控堆疊萬噸石材,有點匪夷所思。其圓形結構開口處緊密結合夏至日出,冬至日落時段。絶對不是偶然,而是累積代代相傳的天象觀察而得到的科學成果。法國約二萬年前的洞窟壁畫也是在夏至當日有日光射於岩壁。可推測早期人類已經知曉利用日月運轉規則。
 
天文之外,算數幾何同樣是早期人類文明中少數開花結果的科學。和哲學不同,數學和天文科學起源於實用價值,不像哲學常常被譏為無聊人士的空談。美索不達半月肥沃三角洲因為形成文字較早,考古學家又挖出成千上萬泥版,其中有不少是金融文件。除了某某人買下多少土地,金額及面積之外,神廟作為城邦糧食倉櫉櫃,禾作進出,都詳細將數量登記,也有嫁娶契約,明細列有嫁粧清單。一二三四數字之外,更有初段幾何代數概念。可能二大河流年年消長,大量積泥改變土地面貌,非借重幾何測量,無法界定兩方隔鄰的分野。出土泥版上有數字的數目龐大。一塊定名 Plimpton 322 的泥版,收藏於紐約哥倫比亞大學。考古解讀,是幾何中正三角形兩直角單邊次方之和等於斜邊次方。(畢氏定理,Pythagorean theorem).